1 tỷ XRP (690 triệu đô la) đang lưu chuyển: Điều đó có nghĩa là gì?

28