2,1 nghìn đô la có còn khả thi sau một thời gian dài hợp nhất ETH không? (Phân tích giá Ethereum)

17