ADA tăng 14% hàng tuần, BTC thu lại 28.000 đô la sau khi biến động gia tăng: Theo dõi thị trường

79