Ấn Độ định hình tương lai của quy định về tiền điện tử tại Hội nghị thượng đỉnh G20

71