Apple ẩn sách trắng Bitcoin trên mọi MacBook, tại sao?

47