Arbitrum Whales bán ARB khi giá tiếp tục gặp khó khăn

46