Balaji phản ánh về khả năng dự đoán Bitcoin trị giá 1 triệu đô la của anh ấy (Consensus 2023 LIVE)

107