Binance bắt đầu hoạt động tại Nhật Bản vào tháng 6

80