Bitcoin bị từ chối ở mức 29 nghìn đô la, ARB của Arbitrum giảm 20% mỗi ngày: Theo dõi cuối tuần

31