Bitcoin (BTC) giảm xuống còn 27.000 đô la, 200 triệu đô la được thanh lý trong một giờ

30