Bitcoin Bull Chamath Palihapitiya tuyên bố tiền điện tử đã chết ở Mỹ

37