Bitcoin đang được chú ý: Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ ủng hộ Quy định

15