Bitcoin đặt ở mức 30.000 đô la trong khi vàng gần ATH

80