Bitcoin giảm xuống dưới 28.000 đô la trước cuộc họp FOMC: Theo dõi thị trường

81