Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất 11 tuần, TONCOIN tăng ngược xu hướng (quan sát cuối tuần)

21