Bitcoin là một ‘lối thoát hiểm’ khỏi tình trạng hỗn loạn do Fed gây ra

45