Bitcoin leo lên trên 29.000 đô la khi khủng hoảng ngân hàng Mỹ ngày càng sâu sắc

26