Bitcoin mất 1.000 USD do mức tăng đột biến do Grayscale gây ra, Solana Mức thoái lui 4% (Theo dõi thị trường)

17