Bitcoin ổn định dưới 26 nghìn đô la, nhưng những altcoin này đang ở tình trạng tồi tệ hơn (Market Watch)

43