Bitcoin tăng 500 đô la khi CPI của Hoa Kỳ đạt 5% vào tháng 3 năm 2023

23