BTC giảm xuống dưới 30.000 đô la, nhưng nó có thể giảm xuống 26.000 đô la một lần nữa không? (Phân tích giá Bitcoin)

28