BTC giảm xuống mức thấp nhất trong 25 ngày do APT, OKB giảm 10%: Theo dõi vào cuối tuần

27