BTC không thể thoát khỏi phạm vi 28.000 đô la, một sự điều chỉnh sắp xảy ra? (Phân tích giá Bitcoin)

77