Các nhà cung cấp điện tạm dừng các yêu cầu về điện do tiền điện tử

55