Các nhà đầu tư bitcoin vẫn tham lam bất chấp sự biến động của thị trường – Báo cáo

85