Các nhà quản lý toàn cầu thúc giục tiền điện tử được quy định là tài sản tài chính truyền thống

15