Cập nhật trường hợp Ripple v. SEC ngày 18 tháng 8: Làm rõ quan trọng

22