Chính quyền Hồng Kông giải quyết các thách thức khi mở tài khoản

79