Đầu tư AI có thể tăng vọt lên 200 tỷ đô la vào năm 2025, Goldman Sachs cho biết

31