Đầu tư xanh vào Bitcoin của MicroStrategy khi BTC thu hồi 30.000 đô la

49