Đây là cách ngành công nghiệp tiền điện tử này sẽ phát triển lên 16 nghìn tỷ đô la

64