Đây là số BTC mà một trong những công cụ khai thác Bitcoin lớn nhất đã bán trong tháng 7

24