Dean định giá hiện cho biết Bitcoin là loại tiền tệ không ai sử dụng

21