Doanh thu tiền điện tử của Robinhood giảm gần 20% trong quý 2

21