Dưới đây là hai kết quả có thể xảy ra đối với XRP trong những ngày tới (Phân tích giá Ripple)

30