Dưới đây là số lượng BTC được khai thác trên nền tảng Riot trong quý 2

28