ETH có thể đạt 2.000 đô la trước khi nâng cấp Thượng Hải vào ngày 12 tháng 4 không? (Phân tích giá Ethereum)

61