ETH không thay đổi ở mức 1,8 nghìn đô la, điều gì tiếp theo? (Phân tích giá Ethereum)

22