ETH phải duy trì mức này để ngăn chặn sự cố lớn (Phân tích giá Ethereum)

40