Ex-Coinbase Exec Balaji đã thoát sớm từ số tiền đặt cược Bitcoin trị giá 1 triệu đô la, tại sao anh ta lại gọi đó là thoát?

74