Gần 200 triệu USD được thanh lý trong bối cảnh Bitcoin lao dốc: Theo dõi thị trường

39