Giá bitcoin trong thời gian ngắn đạt 30.000 đô la, khiến hơn 80 triệu đô la bị thanh lý

25