Giám đốc IMF cảnh báo về tác động của CBDC bán lẻ đối với hệ thống tài chính

51