Giới thiệu cửa hàng khái niệm Phygital đầu tiên trên thế giới

30