Grayscale thắng trước tòa, nhưng SEC trì hoãn tất cả hồ sơ ETF, BTC bơm và bán 2.000 đô la (Đánh giá tiền điện tử tuần này)

20