Hơn 75% bitcoin hàng ngày là trực tuyến -Chain Các giao dịch được sử dụng bởi Taproot: Dữ liệu

23