Hồng Kông công nhận tiền điện tử là một dạng tài sản

27