Hotbit ngừng hoạt động, đổ lỗi cho mùa đông tiền điện tử và quy định nghiêm ngặt

76