Injective kiếm được 20% hàng tuần, Bitcoin tạm dừng dưới 27.000 đô la: Theo dõi cuối tuần

18