Joe Rogan và Post Malone bày tỏ lo ngại về khả năng triển khai CBDC của Hoa Kỳ

26